เทคโนโลยีระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเทคโนโลยีนี้ สามารถกำจัดขยะมูลฝอยโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า โดยขยะมูลฝอยซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน จะสลายกลายเป็นเชื้อเพลิง (Synthesis Gas หรือ Syngas) ที่มีค่าความร้อนเฉลี่ยประมาณ 12.4 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซมีเทน (CH2) ชิ่งก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่สามารถส่งต่อไปยังระบบต้นกำลังสำหรับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป

เตาเผาขยะมูลฝอยระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator)

เตาเผาขยะมูลฝอยระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยระบบที่ปิดมิดชิด (Enclosed Reactor) รูปทรงกรวยตั้งสำหรับให้ขยะมูลฝอยทำปฏิกิริยากับความร้อนที่เกิดจากระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) ที่เกิดขึ้นจากระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) การทำปฏิกิริยานี้จะเกิดภายใต้อุณหภูมิประมาณ 1,200 – 1,500 องศาเซลเซียส ภายใต้การควบคุมปริมาณออกซิเจนในระดับต่ำ เพื่อป้องกันการเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า ปฏิกิริยาระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) ซึ่งทำให้โมเลกุลของสารอินทรีย์แตกตัวออกมาเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างโมเลกุลพื้นฐาน (Simple Gaseous Structure) ได้แก่ CO CO2 CH4 และ H2 ซึ่งประกอบรวมกันเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ซึ่งมีค่าความร้อนสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือจะหลอมเหลวบริเวณก้นเตา และถูกปล่อยออกมาภายนอกและเพื่อทำให้เย็นตัวลงจนกลายเป็นของแข็งที่มีลักษณะคล้ายผลึกแก้วที่เรียกว่า Slag ซึ่งไม่เป็นพิษและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการนำไปผสมเป็นวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุถมพื้นที่

กระบวนการผลิต

เริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลและขายได้ ได้แก่แก้วและโลหะ รวมทั้งขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น กรวด หิน ซีเมนต์ ออกจากขยะมูลฝอยรวมจากนั้นนำขยะมูลฝอยที่เหลือผ่านกระบวนการย่อยให้มีขนาดเล็กลงและมีขนาดใกล้เคียงกัน แยกขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูงเข้าเครื่องอบเพื่อไล่ความชื้น ก่อนป้อนเข้าสู่เตาเผาขยะมูลฝอยผลิตไอน้ำ (Boiler) ภายในเตาเผาขยะมูลฝอยผลิตไอน้ำ(Boiler)ที่ปิดมิดชิด ขยะมูลฝอยที่ถูกป้อนเข้าภายในเตาทางด้านบนหรือด้านข้างของเตาจะทำปฏิกิริยากับความร้อนที่เกิดจากระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) ซึ่งเป็นภายในเตาได้รับความร้อนจากระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ ( incinerator) เมื่อขยะมูลฝอยถูกเผากันแล้ว โลหะ และสารอนินทรีย์จะหลอมละลาย และเกิดเป็นอ่างของหลอมเหลวที่บริเวณก้นของเตา ขยะมูลฝอยส่วนที่มีองค์ประกอบของอนินทรีย์สารเมื่อได้รับความร้อนจะกลายสภาพเป็นเชื้อเพลิงที่มีอุณหภูมิสูง และออกไปจากเตาเผาขยะมูลฝอยบริเวณด้านบน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล (ขยะมูลฝอย) ของบริษัทเกษตรร่วมพัฒนา จำกัด เป็นโรงงานในประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยีของระบบ Green Incinerator Renewable Plant ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงานผลิตกระแสไฟฟ้า มาใช้ร่วมกับ Green Gas ที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิต Oxy-Hydrogen ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์