เขตการบริหารการปกครองของจังหวัดลำพูน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ๆ มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแห่ลงท่องเที่ยวและนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจึงเกิด มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรนักท่องเที่ยวและนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบันมีขยะมูลฝอยถูกนำไปกำจัดในพื้นที่ทั่ว ๆไปของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และจากพื้นที่ข้างเคียงประมาณวันละ 200 ถึง 300 ตัน ยังไม่รวมตาม อบต. และ นิคมอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยทำโดยการนำไปทิ้งและฝังกลบยังจังหวัดอื่นๆและใกล้เคียงฝังกลบ ซึ่งสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น บริษัท เกษตรร่วมพัฒนา จำกัด จึงเสนอสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวจากความต้องการของประชาชนและหน่วยงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่นี้เอง บริษัท เกษตรร่วมพัฒนา จำกัด จึงเสนอเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยจะนำเทคโนโลยีระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ (Incinerator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มากำจัดขยะมูลฝอยโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยขยะมูลฝอยจากชุมชนต่างๆจะถูกสลายกลายเป็นเชื้อเพลิง (Synthesis Gas หรือ Syngas) ที่สามารถส่งต่อไปยังระบบต้นกำลังสำหรับเครื่องกำเนิด และสามารถกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศจากการประเมินและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจาก จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเสนอที่จะก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ และใช้ในโครงการ 1.5 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตสุทธิจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์) เพื่อรองรับขยะมูลฝอยได้ในปริมาณวันละ 350 ถึง 700 ตัน/วัน โดยโครงการจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดินของบริษัทเองใช้เป็นที่ก่อสร้างโครงการ ณ. หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ดิน 155 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ทางทิศตะวันออกติดกับตำบลมะเขือแจ้ทางทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านกลางทางทิศเหนือติดกับตำบลมะเขือแจ้ทางทิศใต้ติดกับตำบลศรีบัวบาน บริษัทได้กำหนดองค์ประกอบหลักของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีระบบอินซินเนอร์เรเตอร์ (Incinerator) ซึ่งบริษัทกำลังดำเนินการศึกษาพื้นที่และจะประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่และทำประชาวิจารพาดูงานต้นแบบที่ก่อสร้างและประสบความสำเร็จแล้วในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตและจะทำการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์และระบบสำหรับองค์ประกอบหลักเหล่านี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ

รูปแสดงสถานที่ตั้งโครงการพร้อมรัศมี 5 กิโลเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ปัจจุบันพื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้และเทศบาลตำบลต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ มีขยะมูลฝอยรวมประมาณ 300-500 ตันต่อวัน และมีการลำเลียงขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลต่างๆและข้างเคียงไปฝังกลบอีกประมาณ 200-300 ตันต่อวัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมซึ่งใช้การฝังกลบที่มีอยู่ และกำลังมีแผนขนไปทิ้งยังจังหวัดใกล้เคียงในระยะทางไกลมากและไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหลังจากที่จะมีโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่นี้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหลัก เพื่อลดภาระการจัดการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบเดิม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งชุมชนข้างเคียงที่ขยายตัวขึ้น