ด้วยจังหวัดลำพูนได้ทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562 ) ตาม Roadmap ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัด (ขยะเก่า) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม(ขยะใหม่) และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน สำนักงานจึงขอเชิญท่านนำเสนอเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ให้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำพูน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558