การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยดำเนินการ ดังนี้

  • แก้ไขแนวคิดและจิตสำนึกของคนให้มีความรู้ความเข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
  • เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เช่น การบริโภคทั้งกินและใช้ ต้องใช้และกินอย่างประหยัด เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จำกัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนานที่สุด

  • สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยให้ประหยัดแรงงาน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
  • ใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชน เพื่อการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น บำบัด น้ำเสียจากชุมชนและจากโรงงาน
  • อุตสาหกรรมให้เป็นน้ำดีก่อนทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลูกต้นไม้และสงวนป่าเพื่อเป็น
  • แหล่งดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นอากาศเสีย แก้ไขสภาพเสื่อมโทรมของป่า โดยการปลูกป่า อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร
  • กำหนดเขตพื้นที่หวงห้าม ป่าสงวนให้ชัดเจน และปฏิบัติอย่างเข้มงวด มิให้เข้าไปทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งชมรม สมาคม เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เกษตรร่วมพัฒนา จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ในโครงการทุกโครงการของบริษัทจึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง เพื่อทำการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งควบคู่กับ โครงการตลอดไป